Forum Hölö Mellersta Tomtägareförening.

Spread the love

Protokoll från årsmöte i Hölö mellersta tomtägarförening

Tid: 2008-06-14, kl 14.00

Plats: På ängen ovanför båtbryggan vid Krysshamnsviken.

 1. Mötets öppnandes.
 2. Kallelse hade skett på behörigt sätt.
 3. Röstlängd upprättades.
 4. Lennart Borger valdes till ordförande för mötet.
 5. Marilon Widoff och Maj Andrén valdes till justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Mats Almhagen valdes till sekreterare för mötet
 7. Dagordning fastställdes.
 8. Styrelsens och revisorernas berättelse redovisades
 9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 10. Framställningar från styrelsen
  1. Styrelsens förslag om regler som skall komplettera stadgarna godkändes
  2. Styrelsens förslag att teckna avtal om skötsel av pumpanläggningen för sommarvatten godkändes..
 11. Inga motioner eller framställningar från medlemmar hade inkommit.
 12. Styrelsens budgetförslag godkändes
 13. Inget arvode skall utgå till styrelse och revisorer.
 14. Årsavgiften lämnades oförändrad (600 kr).
 15. Val av kassör och ledamöter:
  1. Teija Bervokk valdes till ordförande på 2 är.
  2. Ann-Sofie Dowling valdes till ledamot på 2 år.
 16. Olle Ralén och Sune Melkersson valdes till suppleanter på 1 år
 17. Margaretha Henning och Sten Toborg valdes till revisor resp revisorsuppleant på 1 år.
 18. Till valberedning omvaldes Johan Bratt och Lillemor Åström.
 19. Övriga ärenden
  1. Beslöts att årsmötesprotokollet skall skickas ut till samtliga medlemmar.
  2. Skogsavverkningen diskuterades. Då den entreprenör som styrelsen har haft en överenskommelse med inte lyckats genomföra någon avverkning beslöts att styrelsen skall skriva ett brev till densamme och avsluta samarbetet. Mötet framförde även en uppmaning till styrelsen att nyttja Lars Biriells kunskaper och kontaktnät i sökandet efter en ny entreprenör
 20. Mötets avslutades.

Ordförande Sekreterare

Lennart Borger Mats Almhagen

Justeras Justeras

Marilon Widoff Maj Andrén

Kallelse till bomupptagning, höststädning och korvgrillning. Lördagen den 27:e oktober.

Upptagning av Y-bommar

Bryggföreningen genomför upptagning av Y-bommar kl 09.30-10.30.

Skogsavverkning

Enligt beslut på årsstämman kommer under perioden september tom mars skogsavverkning att genomföras. Det bakomliggande motivet till detta arbete är att i möjligaste mån bevara och återställa den skärgårdsnatur som vi alla uppskattar. En natur som bättre än vad som i dag är fallet svarar upp till förstagångsbesökarnas förväntade bild av ön som kanske baseras enbart på Taubes Sjösalavals.

Styrelsen har beslutat att låta entreprenören genomföra risröjning vilket betyder att vi får en kostnad för avverkningen. Därför kommer en extra utdebitering med 1000 kr per medlem att genomföras.

Trots att risröjningen köps av entreprenören kommer mycket arbete att behöva genomföras av medlemmarna under ett antal städdagar. Risröjningen innebär endast att riset samlas i högar på lättåtkomliga platser vid vägarna.

I vilken mån vårt eget detta arbete kan startas redan i samband med höststädning beror på hur långt entreprenören kommit i sitt arbete i oktober. Till vårstädningen planerar styrelsen att hyra en flistugg.

Höststädning

Höststädningen kommer att genomföras lördagen den 27:e oktober, kl 10.30-13.30

Arbetsuppgifter:

· Eventuell hantering av ris efter skogsavverkning

· Röjning av sly

· Avstängning av sommarvatten

· Åtgärdande av plint under pumphuset

Korvgrillning

Traditionsenlig korvgrillning kommer att genomföras. Tidpunkten för denna är beroende av i vilken mån det finns ris efter skogsavverkningen. Tidpunkten kommer därför att meddelas i samband med samlingen kl 10.30

Styrelserna för Tomtägarföreningen och Bryggföreningen

Lämna ett svar