Deponin livsfarlig för allt levande vid Ekobackstippen

Spread the love

Mätning visar stora giftutsläpp från tippen

 “Värden tusen gånger högre

Tidigare slutsatser är att Ekobackstippen klarar ställda villkor för icke-farligt avfall och inte har någon avgörande betydelse för miljöförhållanden i Farstaviken. Men de slutsatserna ifrågasätts nu av konsulten. Bland annat visar dikesprovtagningarna att koncentrationerna för vissa ämnen är mer än tusen gånger högre än de värden som uppmätts av lakvatten tidigare. Och det är en varningssignal om att reningen av lak- och dagvatten inte fungerar, anser konsulten. Deponin skulle inte heller klara dagens miljökrav på utsläpp.

Konsulten ser flera varningssignaler för att människors hälsa och miljön kan påverkas om inget görs.
– Det är tungmetaller och generellt är de giftiga och kan ge en massa olika skador på människor. Och en hund eller ett barn kan ju lätt springa ner och dricka i diket, säger Gustaf Lilliesköld-Sjöö.

Han ser också en ”betydande risk” för att föroreningarna som lakar ut ur de deponerade massorna sprids ner till grundvattnet och andra vattendrag.”

Hur kan Värmdö Miljökontor låta Villeroy & Boch få så långtid på sig att fixa ett så stort miljöproblem?

“Det här har hänt

På tippen har slam från porslinsfabrikens reningsverk och andra rester från produktionen tippats. Deponin är klassad som en icke-farlig avfallsdeponi, den är avslutad, sluttäckt och godkänd av länsstyrelsen, men den saknar bottentätning, som krävs vid nybyggnation av deponier. Delar av området är fortfarande otäckt. Där pågår arbeten, området skulle ha sluttäckts i år, men beräknas vara klart 2017. En lakvattenledning går från den täckta deponin ut i den kraftigt förorenade Farstaviken. Allt dränerings- och lakvatten skulle senast 2011 genomgå en rening som säkerställer att utsläpp inte medför negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljö. Men Villeroy & Boch beviljades anstånd till november 2015 för att installera en fungerande rening”

Deponin

Deponin

Miljöpolitiken förvärrar miljöproblemen och accelererar den metabola sjukligheten