Kallelse.

Spread the love

Kallelse till extra stämma

Medlemmarna i HÖLÖNS VÄGFÖRENING kallas till extra stämma tisdagen

den 25 september 2007 kl 19:00 i fritidsgården, Stavsnäs bygdegård (hörnan Stavsnäsvägen / Hölövägen).

Dagordning

  1. val av ordförande för stämman.
  2. val av sekreterare för stämman.
  3. val av två justeringsmän (tillika rösträknare).
  4. beslut om styrelsens förslag till nya stadgar som antagits vid ordinarie årsstämma den 21 juni 2007
  5. meddelande av plats där stämmoprotokollethålles tillgängligt

Vi påminner om att ägarbyten och adressförändringar måste meddelas föreningen under ovanstående adress.

Med vänliga hälsningar

HÖLÖNS VÄGFÖRENING / Styrelsen

Lämna ett svar