Dag: 13 oktober 2007

Vattenfalls Nya Transformatorstationer på Hölö

Vet Ni att Vattenfall håller på och skall bygga om hela elnätet på Hölö?

Det är positivt att elnätet blir säkrare, mindre bra är hur dom placerar transformatorstationerna.

Vi har inte i Vårat Grannyttrande tillstyrkt bygglovet.

Stavsnäs 2007-05-17

GRANNYTTRANDE

Undertecknad ägare till fastigheten: HÖL 1:2 (1 av 2)

Har synpunkter mot föreslagen byggnation på fastigheten 1:109- Strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av transformatorstation.

Jag godkänner inte att Ni ger Strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av transformatorstation.

Jag är mycket orlig för den ökade exponeringen av magnetfält och det buller som kommer från transformatorstationen.

Med hänvisning till Försiktighetsprincipen så är mitt krav att transformatorstationen placeras på annan plats, vilket jag tidigare har påtalat för Vattenfalls uppdragsgivare.

Försiktighetsprincipen

Nyligen har fem svenska myndigheter gemensamt gått ut med en vägledning för beslutsfattare om försiktighetsprincipen. Myndigheterna är Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens Strålskyddsinstitut.

Så här formulerar de försiktighetsprincipen: “Om åtgärder som generellt minskar exponeringen kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt, bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader, bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas”.

Det kan nämnas att även om man som sagt talar om försiktighetsprincipen (“prudent avoidance”) i fler länder än Sverige så skiljer sig tolkningarna åt. EU-parlamentet har visat tveksamhet till den svenska tolkningen och vill ha en betydligt snävare tillämpning.

Men det verkar som ett GRANNYTTRANDE inte har något värde!

Posted by Reine in Hälsorisker, Hölö Mellersta Tomtföreningen, Hölö/Stavsnäs, Miljö, Vattenfall